1/10

S E O U L

대조 제1구역 주택재개발

정비사업 특화설계 [당선]

Location _ 서울특별시

Site Area _ 45,758㎡

Client _ 현대건설(주)

Architect _ (주)A&U디자인그룹 건축사사무소

04  /  2017

​(주)기술사사무소 예당

Tel: 02-6242-3537

Fax: 02-6242-3540

Email: yedangla@chol.com

Webhard: ID_yedangla, PW_3537

Addr. 경기도 성남시 분당구 황새울로 360번길 21 신영펠리스타워 605호

© YEDANG landscape achitecture co.