top of page

P O H A N G

포항 장성동 주택 재개발 정비사업 대안설계

Location _ 경상북도 포항시
Site Area _ 88,523㎡
Client _ 현대엔지니어링(주)
Architect _토펙 엔지니어링 건축사사무소

2022 / 02

bottom of page